มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043-009700

ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043-202426 แฟกซ์ 043-202292