•         

    การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล เล่ม 2

  •         

    การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล เล่ม 1

  •         

    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์