•         

    ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

  •         

    ไบโอฟิล์มกับการก่อโรคในมนุษย์

  •         

    การฉีดยาชาเฉพาะที่ทางทันตกรรม และการถอนฟัน