•         

  การเมแทบอลิซึมยาในมนุษย์ : จากพื้นฐานระดับยีนสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

 •         

  โรคกระดูกเสื่อม หลักฐานเชิงประจักษ์ เล่ม 2

 •         

  โรคกระดูกเสื่อม หลักฐานเชิงประจักษ์ เล่ม 1

 •         

  ธาลัสซีเมียแบบองค์รวม