•         

    ข้อควรรู้ จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน