•         

    หนอนพยาธิตัวแบนและการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิในสัตว์เลี้ยง

  •         

    การจัดการลูกม้าหลัง คลอด โรค และการรักษา